Collection Kit

Försäljningspris Pris 495 kr Ordinarie pris 764 kr Enhetspris  per 

Skatt ingår.

Drop-Ex® Collection Kit innehåller samtliga våra bilvårdsprodukter från vår serie Signatures Edition. Produkter utvecklade efter senaste forskning och baserade på senaste teknologin. Detta kit är vår storsäljare och uppskattad av våra kunder för att leverera ett oslagbart resultat gång på gång på ett enkelt och roligt sätt. Kraftigt rabatterat pris jämfört med att handla produkterna styckvis. 

 
I kitet ingår:

1x Pre Wash 500 ml
Superkoncentrerad alkalisk avfettning som löser all oganisk smuts såsom flugor, lera, damm, pollen etc.

Flygrostborttagare boostad med aktiva ämnen som löser fastbrända metallpartiklar och blir lila vid reaktion.
Superskummande och rengörande schampo i superkoncentrat som ej påverkar befintligt vax.
 
Snabbt & enkelt lacksydd - spraya på-spola av! Upplev en magisk vattenavrinning och fantastisk glans.
Varför Drop-Ex Collection Kit?
 - Alla våra produkter i ett kit
 - Vår absoluta storsäljare
 - Kraftigt rabatterat pris
 - Ett innovativt & högpresterande kit
 - För proffset såväl som nybörjaren
  
Har du frågor?
Tveka inte att Kontakta oss alternativt skicka ett mail till info@dropex.se  
Gör så här

STEG 1: Förtvätt
Spraya hela bilen med vår alkaliska avfettning Pre-Wash utspädd med 5-20% medel och resten vatten beroende på smutshetsgrad. Låt verka ca 5 min och spola av bilen nedifrån och upp.

STEG 2: Flygrost
Spraya hela bilen med vår flygrostlösare Iron Remover för att lösa upp bromsdamm och järnpartiklar från ex. dubbdäck som har bränts fast i lacken och som på sikt orsakar rostskador. Låt verka ca 5 min och spola av. 

STEG 3: Schamponering
Häll i ca 15 ml av vårt superkoncentrerade Shampoo i en hink och fluffa upp med vatten. Schamponera hela bilen uppifrån och ned i raka drag. Spola av.

STEG 4: Skydd & glans
Medan bilen fortfarande är blöt, spraya på vår keramiska snabbförsegling Wet-Coat med 2-3 spray per panel. Spola omedelbart av med högt vattentryck. För bästa resultat, torka bilen med en torkduk.

Har du frågor?
Tveka inte att Kontakta oss alternativt skicka ett mail till info@dropex.se

Säkerhetsdata

Pre Wash

FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Innehåller: Natriumhydroxid. Innehållsdeklaration enligt förordning (EG) nr 648/2004: 5-<15% Amfotära tensider.
UFI: C500-C0HN-W006-X0T4
Säkerhetsdatablad: Ladda ned

Iron Remover

FARA. Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonskada. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Innehåller: Natriumtioglykolat, 2-butoxietanol. Innehållsdeklaration enligt förordning (EG) nr 648/2004: 15-<30% Anjoniska tensider, 5-<15% Nonjoniska tensider. 
UFI: HC00-C0WF-H005-8PY8
Säkerhetsdatablad: Ladda ned

Shampoo

FARA. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonskada. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Innehåller: Sekundärt natriumalkansalt, C8-18-Alkylamidopropylbetain. Innehållsdeklaration enligt förordning (EG) nr 648/2004: 5-<15% Amfotära tensider, 15-<30% Anjoniska tensider, 5-<15% Nonjoniska tensider.
UFI: 2300-U0U8-K00P-8P72
Säkerhetsdatablad: Ladda ned

Wet Coat

FARA. Orsakar allvarlig ögonskada. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Innehåller: Isotridecanol, etoxylerad. Innehållsdeklaration enligt förordning (EG) nr 648/2004: >30% Nonjoniska tensider.
UFI: R800-V072-600P-KCD6
Säkerhetsdatablad: Ladda ned